-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

URZĄD 
RD.271.7.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów
20 listopada 2019, 18:56

Chmielnik, 2019-11-20

RD.271.7.2019

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RD.271.7.2019. Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy  Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 roku”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28.

Uzasadnienie wyboru: Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt., zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca najwyżej oceniony potwierdził, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 oraz art. 24 aa Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium „Najniższa cena”

– max 60 pkt.

Liczba punktów

w kryterium „Edukacja ekologiczna”

– max 30 pkt.

Liczba punktów

w kryterium „Termin płatności faktury”

– max 10 pkt.

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy

ul. Hankówka 28,

38-200 Jasło

60,00

30,00

10,00

100,00

 

Wójt
/Krzysztof Grad/

__________________________________
Kierownik Zamawiającego

Zażaczniki:5771_191120_informacja_o_wyborze.pdf - Informacja w pliku PDF z dnia 20-11-2019 r.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 260209

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo