-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

URZĄD 
RD.271.9.2019 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1
02 grudnia 2019, 12:13

Chmielnik, dnia 02.12.2019 r.

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50

RD.271.9.2019 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

Dot.: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Chmielnik oraz podległych obiektów i infrastruktury".

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1:
Załącznik nr 6 do SIWZ pkt 15
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2:
Załącznik nr 6 do SIWZ pkt 22
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści  „z zastrzeżeniem pkt 20 b)”

Odpowiedź:
Proponowaną zmianę zawiera już pkt 22 Załącznika nr 6 do SIWZ - Istotne warunki umowy.

Pytanie nr 3:
Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ wraz z IPU i wykazem PPE w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Pytanie nr 4:
Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia  brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podanie cen w ofercie w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5:
W taryfie dystrybucyjnej PGE Dystrybucja nie istnieje grupa taryfowa C11o. Prosimy o potwierdzenie, że obliczając wartość usługi dystrybucji należy zastosować stawki z taryfy OSD dla C11.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że obliczając wartość zamówienia należy stosować stawki z taryfy OSD dla C11.

Pytanie nr 6:
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie PPE znajdują się na terenie OSD PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszystkie PPE znajdują się na terenie OSD PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

Pytanie nr 7:
Załącznik nr 7 do SIWZ - Prosimy o uzupełnienie numerów PPE w załączniku.

Odpowiedź:
Numery PPE nie są niezbędne do złożenia oferty przez wykonawcę. Jeśli zajdzie taka potrzeba zostaną one przekazane w późniejszym terminie.

Pytanie nr 8:
Załącznik nr 7 do SIWZ - Prosimy o weryfikację czy w przedmiocie zamówienia znajdują się PPE objęte umową kompleksową prosumencką. Prosimy w takim przypadku o ich wykreślenie z wykazu dotyczącego przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są PPE obejmujące mikroinstalacje koniecznym jest, zgodnie z definicją prosumenta wskazaną w art. 2 pkt 27a ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.), zawarcie umowy kompleksowej na odrębnym wzorcu i na określonych warunkach. Co więcej, wzorzec Oferty zaproponowany przez Zamawiającego nie jest dostosowany do wyceny sprzedaży energii elektrycznej dla PPE obejmujących mikroinstalacje, co uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie wartości zamówienia. Wykonawca informuje, że złożona Oferta może dotyczyć wyłącznie świadczenia kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla PPE nieobejmujących mikroinstalacji.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 7 do SIWZ wykazano jeden punkt poboru – oczyszczalnia, obejmujący również mikroinstalację. Jednak w tym przypadku nie mamy do czynienia z umową prosumecką, ponieważ na instalacji fotowoltaicznej zamontowane są blokery i ewentualna nadwyżka produkowanej energii nie jest wprowadzana do sieci. Dlatego też przedmiotowy PPE objęty jest standardowa umową świadczenia kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla PPE nieobejmujących mikroinstalacji. W związku z przedstawionymi informacjami pozostawiamy załącznik nr 7 do SIWZ w wersji niezmienionej.

Pytanie nr 9:
W przypadku modyfikacji (wykreśleń PPE- fotowoltaika- pyt. 8), prosimy o wskazanie zmodyfikowanych danych”
- ile PPE, w jakich grupach taryfowych, o jakim wolumenie w podziale na strefy czasowej, o jakiej mocy umownej oraz w jakich okresach rozliczeniowych przyjąć do obliczenia oferty.

Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 8, nie zmieniono przedmiotowych danych.


2. Wszystkie w/w zmiany zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.


Do wiadomości:

  • wszyscy uczestnicy 


Z-ca Wójta
Magdalena Wdowik-Reczek 

…………………………………………
Kierownik Zamawiającego


Załaczniki do pobrania w pliku DOC, DOCX i XLS (wszystkie: Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.zip)

Załączniki:
3933_191202_wyjasnienia_siwz.pdf - Wyjaśnienia w pliku PDF z dnia 02-12-2019 r.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 260201

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo