-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wójt Gminy 

WŁADZE 
data publikacji: 29-03-2006 | 08:40
data ostatniej modyfikacji: 29-03-2006 | 08:40
wytworzył: mgr inż. Krzysztof Grad
wprowadził: Adam Antosz

Wójt Gminy – mgr inż. Krzysztof Grad

 

Pokój nr 33

Tel./fax (0-17) 2296600 (0-17) 2296606

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu,

6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań,

7) koordynowanie działalności stanowisk pracy w Urzędzie oraz

organizowanie ich współpracy,

8) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11) upoważnianie swojego Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika USC lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

13) uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych, o ile Rada Gminy nie wyznaczy innego przedstawiciela,

14) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,

15) wydawanie zarządzeń,

16) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz Uchwały Rady.

Liczba odwiedzin: 260208

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo