-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Sekretarz 

WŁADZE 
data publikacji: 02-01-2007 | 10:40
data ostatniej modyfikacji: 14-11-2007 | 09:56
data wytworzenia dokumentu: 02-11-2007
wytworzył: mgr Magdalena Wdowik-Reczek
wprowadził: Adam Antosz
udostępnił: Adam Antosz

Sekretarz Gminy - mgr Magdalena Wdowik-Reczek

Pokój nr 31

Tel. (0-17) 2296607

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

2) zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

3) opracowywanie zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy,

4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5) nadzór na przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,

7) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

8) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

9) prowadzenie kontroli wewnętrznej,

10) prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń,

11) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

12) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

13) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

14) nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,

15) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

16) współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy w sprawie zatrudnienia bezrobotnych, stażystów,

17) organizacja i koordynacja praktyk studentów i uczniów,

18) przygotowywanie i ewidencja upoważnień i pełnomocnictw,

19) prowadzenie zbioru przepisów gminnych ,

20) potwierdzanie własnoręczności podpisów,

21) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

Liczba odwiedzin: 260207

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo