-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Skarbnik 

WŁADZE 
data publikacji: 27-03-2006 | 11:18
data ostatniej modyfikacji: 14-11-2018 | 10:27
wprowadził: Adam Antosz
udostępnił: Adam Antosz

Skarbnik Gminy – mgr Beata Bazan

 

Pokój nr 38

Tel. 17 2296602

 

Do zadań Skarbnika należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5) nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminy, podległych gminie jednostek organizacyjnych w tym kontrola obsługi finansowej,

6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

7) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

8) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

9) nadzorowanie całokształtu prac właściwego naliczania i poboru podatków oraz opłat, prawidłowej rachunkowości i ewidencji majątku,

10) dokonywanie kontroli finansowej oraz przygotowywanie i organizacja obiegu dokumentów finansowych,

11) realizacja zadań z układu wykonawczego budżetu,

12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Liczba odwiedzin: 260207

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo