-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Komisje Rady 

WŁADZE 
data publikacji: 07-08-2003 | 15:21
data ostatniej modyfikacji: 09-01-2019 | 10:58
wytworzył: Adam Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz

Komisje Rady Gminy Chmielnik

 

Do zadań Komisji rewizyjnej należy:

 1. na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;
 2. rozpatrzenie:
  a) sprawozdania finansowego,
  b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu,
  c) informacji o stanie mienia Gminy,
 3. zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
 4. przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 3, Komisja może podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i rozpatrywanie skierowanych do Rady Gminy:

 1. skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. wniosków;
 3. petycji składanych przez obywateli.

Do zadań Komisji mandatowo-regulaminowej należą wszelkie inne sprawy należące do Rady Gminy, nie wchodzące w zakres Komisji rewizyjnej i Komisji skarg, wniosków i petycji.

Liczba odwiedzin: 260207

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo