-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wycinka drzew i krzewów 

MOJA SPRAWA / OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 
data publikacji: 15-07-2016 | 22:25
data ostatniej modyfikacji: 11-03-2019 | 14:40
wytworzył: Lidia Urbaś

Zmiana w ustawie o ochronie przyrody - obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że od 17 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), która wprowadza zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu przekraczają:

 • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości (nr ewid. działki, obręb geodezyjny), z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub pełnomocnictwo do występowania w ich imieniu.

Druk zgłoszenia <<do pobrania>> lub w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 37.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia urzędnik dokona oględzin drzew. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin, pod warunkiem, że organ nie wniesie sprzeciwu. 14 dni to czas na wydanie decyzji, do którego doliczyć trzeba jeszcze czas na jej doręczenie. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Nowelizacja wprowadza możliwość wydania przed upływem 14-dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu, drzewa można usunąć przez okres 6-ciu miesięcy od dnia oględzin przeprowadzonych przez urzędnika. W przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia.

Druk wniosku o wydanie zaświadczenia <<do pobrania>> lub w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 37.

Gmina może wnieść sprzeciw do wycinki drzewa w przypadku jego lokalizacji:

 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody (w parku narodowym, w rezerwacie przyrody, w parku krajobrazowym, na obszarze chronionego krajobrazu, na obszarze Natura 2000),

oraz w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochrony przyrody (uznanie za pomnik przyrody).

Gmina wnosi sprzeciw:

 • jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 • w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada postanowieniem obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).

Nowe przepisy mają ograniczyć usuwanie drzew na cele budowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Nowe prawo przywraca też konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożnym, wyjątek stanowią obce gatunki topoli.

Uwaga !

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. Podstawą wymiaru opłaty będą obwody pni ustalone podczas oględzin przez pracownika urzędu.

 

Przypominamy jednocześnie, że nie wymagają zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:

 • drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm od ziemi mniejszych od wyżej wymienionych;
 • drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • krzewy rosnące w skupisku do 25 m2;
 • krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne;
 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Do pobrania:

Liczba odwiedzin: 261076

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo