-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 16-01-2019 | 15:10
data ostatniej modyfikacji: 16-01-2019 | 15:10
data wytworzenia dokumentu: 29-01-2015
wytworzył: I.Kisała
wprowadził: Adam Antosz
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO

Urząd Gminy w Chmielniku informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT;

Złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Chmielnik, jeżeli miejscem położenia gruntów jest Gmina Chmielnik;

Terminy składania wniosków na rok 2019:

od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego wraz z fakturami VAT, albo potwierdzonymi ich kopiami wystawionymi od 1 sierpnia 2018 r do 31 stycznia 2019 r.
od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia wraz z fakturami VAT, albo potwierdzonymi ich kopiami wystawionymi od 1 lutego 2018 r do 31 lipca 2019 r.

Do wniosku o zwrot dołącza się również zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wniosek o zwrot podatku zawiera:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego
  • numer identyfikacji podatkowej NIP producenta rolnego, jeżeli został nadany
  • numer ewidencyjny /PESEL/ albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent jest osobą fizyczną
  • oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy, do której wójta, jest składany wniosek o zwrot podatku
  • pisemna zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współwłaścicielem gruntów gospodarstwa rolnego
  • numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru (Uwaga! Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2011 r., Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622; Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1701 oraz z 2013 r. poz. 559).
Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku za jeden litr oleju napędowego liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących posiadaniu rolnika według stanu na dzień 1 lutego danego roku  oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego , liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego:

  • zwrot podatku 1-30 kwietnia 2019 r. – I półrocze
  • zwrot podatku 1-31 października 2019 r. – II półrocze

nastąpi gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Plik PDF do pobrania:

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261146

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo