-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 29-07-2019 | 13:06
data ostatniej modyfikacji: 29-07-2019 | 13:06
data wytworzenia dokumentu: 03-01-2018
wytworzył: Barbara Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w 2019 r.


Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami (lub ich częściami) lub obiektami budowlanymi (lub ich częściami), będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy,
 • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości (lub ich części) lub obiektów budowlanych (lub ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy,
 • użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Przedmiot opodatkowania

 1. Budynki lub ich części.
 2. Budowle.
 3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym, bądź też objęte nimi i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.
 4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminach określonych na formularzach. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

 1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej - do dnia 31 stycznia - I rata, a pozostałe raty do 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.
 3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jedorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Stawki podatku

 1. Budynki mieszkalne lub ich części, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,56 zł.
 2. Budynki lub ich część, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni – 18,00 zł.
 3. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,55 zł.
 4. Budynki lub ich część związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,18 zł.
 5. Pozostałe budynki lub ich część, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,60 zł.
 6. Budowle lub ich część - 2% ich wartości.
 7. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 ogólnej powierzchni - 0,70 zł.
 8. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha ogólnej powierzchni działki - 3,90 zł.
 9. Grunty pozostałe, od 1 m2 powierzchni - 0,16 zł.
 10. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m2 powierzchni - 2,85 zł.

Druki do pobrania:

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260810

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo