-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podatki 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 29-07-2019 | 13:04
data ostatniej modyfikacji: 29-07-2019 | 13:04
data wytworzenia dokumentu: 03-01-2018
wytworzył: Barbara Kędzior-Olesiejuk
wprowadził: Adam Antosz
Podatek rolny

Podatek rolny w 2019 r.


 

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów.
  3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

  1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
  2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.
  3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jedorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Stawki podatku

  1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 135,9000 zł.
  2. Pozostałe grunty, od 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 271,8000 zł.

Druki do pobrania:

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260807

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo