-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 08-06-2017 | 10:56
data ostatniej modyfikacji: 27-06-2017 | 11:20
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik 08.06.2017 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/

zwołuję

na dzień 27 czerwca 2017 r. (wtorek) na godz. 8.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XXVIII Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chmielnik na lata 2017-2022.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2012 terenów położonych w Chmielniku i Zabratówce – część II.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Chmielnik.
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chmielnik;
  b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym;
  c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chmielnik;
  d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik;
  e) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
  f) zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
  g) dyskusja nad przedłożonymi dokumentami;
  h) uchwała w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016;
  i) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
 6. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 8. Sprawy gospodarcze Gminy.  
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260807

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo