-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 30-10-2017 | 10:07
data ostatniej modyfikacji: 08-11-2017 | 10:15
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXXIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  26.10.2017 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/

zwołuję

na dzień 31 października 2017 r. (wtorek) na godz. 12.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XXXIII Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia  „Rocznego Programu Współpracy  Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.
 6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
 7. Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w 2017 roku.
 9. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 11. Analiza oświadczeń majątkowych za 2016 r.
 12. Sprawy gospodarcze Gminy.  
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261153

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo