-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 18-12-2017 | 15:43
data ostatniej modyfikacji: 29-12-2017 | 10:36
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXXV Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  18.12.2017 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/

zwołuję

na dzień 27 grudnia 2017 r. (środa) na godz. 10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XXXV Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chmielnik na 2018 rok.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielnik na 2018 rok.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chmielnik na lata 2017 – 2022.
 9. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 11. Sprawy gospodarcze Gminy.  
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

UWAGA:
Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Chmielnik zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy z uwagi na wciąż trwające prace związane z jego ostateczną treścią. 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260810

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo