-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 19-03-2018 | 12:43
data ostatniej modyfikacji: 26-03-2018 | 14:26
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XXXVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  16.03.2018 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./

zwołuję

na dzień 26 marca 2018 r. (poniedziałek) na godz. 8.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XXXVIII Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie podziału Gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 4. Uchwała w sprawie podziału Gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 5. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2018 roku”.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 8. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 10. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu Gminy powstałego w związku z realizacją inwestycji finansowanych z udziałem środków z budżetu UE i budowy wodociągu gminnego.  
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2021”.
 12. Sprawy gospodarcze Gminy.  
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

UWAGA:
Z uwagi na obszerność materiałów projekt „Programu opieki nad zabytkami” dostępny jest do wglądu w pok. 37 II - piętro Urzędu Gminy oraz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik.

Pliki do pobrabia:

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260817

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo