-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 14-06-2018 | 08:38
data ostatniej modyfikacji: 17-07-2018 | 10:18
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XLI Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  12.06.2018 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./

zwołuję

na dzień 29 czerwca 2018 r. (piątek) na godz. 8.00 w sali Domu Ludowego w Zabratówce

XLI Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Chmielnik.
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chmielnik;
  b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym;
  c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chmielnik;
  d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik;
  e) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
  f) zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
  g) dyskusja nad przedłożonymi dokumentami;
  h) Uchwała w spawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
  i) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
 4. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chmielnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chmielnik.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chmielnik.
 9. Sprawy gospodarcze Gminy.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261152

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo