-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Kadencja V-VII 

SESJE RADY GMINY 
data publikacji: 23-07-2018 | 12:59
data ostatniej modyfikacji: 31-07-2018 | 09:04
wytworzył: A.Tereszkiewicz
wprowadził: Adam Antosz
XLII Sesja VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Chmielnik  23.07.2018 r.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm./

zwołuję

na dzień 27 lipca 2018 r. (piątek) na godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Chmielniku

XLII Sesję VII kadencji Rady Gminy Chmielnik

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Rzeszowskim dotyczącej realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R  Rzeszów – Matysówka - Chmielnik w km od 2+585 do 7+983" współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
 4. Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Chmielnik, celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  
 7. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Chmielniku nadanego Uchwałą Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 22 grudnia 2016 roku.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/71/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 24 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik. ***
 9. Sprawy gospodarcze Gminy.  
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zakończenie obrad.

***- projekt zmian regulaminu zostanie przedłożony przed sesją z uwagi na jego brak  na dzień wysyłania zawiadomienia o sesji nr XLII.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261145

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo